امین، امانت‌دار وقت شما...1402-09-14

وحید

تلاوت آیاتی از سوره حج توسط حاج حمزه زاهدی

تلاوت زیبا با صدای نفر برگزیده مسابقات سراسری قرآن

تلاوت زیبا با صدای استاد محمدصدیق منشاوی

دعای وحدت با اجرای زیبای گروه یس شهرستان بهشهر

تلاوت زیبا با صدای نفر برگزیده مسابقات سراسری قرآن – قسمت چهارم

موارد اختلافی در روایت حفص از عاصم – قسمت هفتم

تلاوت زیبا با صدای نفر برگزیده مسابقات سراسری قرآن – قسمت سوم

موارد اختلافی در روایت حفص از عاصم – قسمت ششم

تلاوت زیبا با صدای نفر برگزیده مسابقات سراسری قرآن – قسمت دوم

تلاوت زیبای آیات ولایت، تبلیغ و اکمال

تلاوت زیبا با صدای نفر برگزیده مسابقات سراسری قرآن

مقطع زیبا با صدای استاد شیخ شعبان عبدالعزیز صیاد

موارد اختلافی در روایت حفص از عاصم – قسمت پنجم

تلاوت زیبای آیات انتهایی سوره مبارکه فجر تقدیم به روح ملکوتی حضرت روح‌الله

مقطع زیبا با صدای استاد منشاوی – قسمت دوم (تحلیل)

مقطع زیبا با صدای استاد منشاوی

موارد اختلافی در روایت حفص از عاصم – قسمت چهارم

مقطع زیبا با صدای استاد شحات انور – قسمت چهارم (ادامه تحلیل)

مقطع زیبا با صدای استاد شحات انور – قسمت سوم (ادامه تحلیل)

مقطع زیبا با صدای استاد شحات انور – قسمت دوم (تحلیل)