تلاوت

مقطع بسیار زیبا با صدای استاد حصان

ترتیل آیاتی از جزء سی

ترتیل آیاتی از جزء بیست‌ونهم

ترتیل آیاتی از جزء بیست‌وهشتم

ترتیل آیاتی از جزء بیست‌وهفتم

ترتیل آیاتی از جزء بیست‌وششم

ترتیل آیاتی از جزء بیست‌وپنجم

ترتیل آیاتی از جزء بیست و چهارم

ترتیل آیاتی از جزء بیست و سوم

ترتیل آیاتی از جزء بیست و دوم

ترتیل آیاتی از جزء بیست و یکم

ترتیل آیاتی از جزء بیستم

ترتیل آیاتی از جزء نوزدهم

ترتیل آیاتی از جزء هجدهم

ترتیل آیاتی از جزء هفدهم

ترتیل آیاتی از جزء شانزدهم

ترتیل آیاتی از جزء پانزدهم

ترتیل آیاتی از جزء چهاردهم

ترتیل آیاتی از جزء سیزدهم

ترتیل آیاتی از جزء دوازدهم