امین، امانت‌دار وقت شما...1403-04-23

آموزش قرآن

موارد اختلافی در روایت حفص از عاصم – قسمت هفتم

موارد اختلافی در روایت حفص از عاصم – قسمت ششم

موارد اختلافی در روایت حفص از عاصم – قسمت پنجم

موارد اختلافی در روایت حفص از عاصم – قسمت چهارم

موارد اختلافی در روایت حفص از عاصم – قسمت سوم

موارد اختلافی در روایت حفص از عاصم – قسمت دوم

موارد اختلافی در روایت حفص از عاصم

رفع التقای ساکنین – قسمت یازدهم (پایانی)

رفع التقای ساکنین – قسمت دهم

رفع التقای ساکنین – قسمت نهم

رفع التقای ساکنین – قسمت هشتم

رفع التقای ساکنین – قسمت هفتم

رفع التقای ساکنین – قسمت ششم

آموزش لحن – جلسه ششم – قسمت پایانی

?نکته‌ای از «وقف و ابتدا» – پرسش و پاسخ

رفع التقای ساکنین – قسمت پنجم

نکته‌ای از وقف و ابتدا – پرسش و پاسخ

رفع التقای ساکنین – قسمت چهارم

آموزش لحن – جلسه ششم – قسمت سوم

رفع التقای ساکنین – قسمت سوم