تاریخ امروز:1401-07-04

آموزش قرآن

رفع التقای ساکنین – قسمت هفتم

رفع التقای ساکنین – قسمت ششم

آموزش لحن – جلسه ششم – قسمت پایانی

💡نکته‌ای از «وقف و ابتدا» – پرسش و پاسخ

رفع التقای ساکنین – قسمت پنجم

نکته‌ای از وقف و ابتدا – پرسش و پاسخ

رفع التقای ساکنین – قسمت چهارم

آموزش لحن – جلسه ششم – قسمت سوم

رفع التقای ساکنین – قسمت سوم

آموزش قرآن: نغمه زیبای راست‎کردان در مقام رست

رفع التقای ساکنین – قسمت دوم

نغمه زیبای راست‎نوا

رفع التقای ساکنین – قسمت نخست

آموزش لحن – جلسه ششم – قسمت نخست

نکته ای در وقف و ابتدا – عبارت «حتّی اذا»

آیا رعایت تجوید در نماز لازم است؟

مقایسه همزه و الف – قسمت دوم

مقایسه همزه و الف – قسمت نخست

نکته‌ای از وقف و ابتدا

احکام «مد» در تجوید حفص – قسمت پنجم

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است