تاریخ امروز:1401-03-02

آموزش قرآن

احکام «مد» در تجوید حفص – قسمت پنجم

آموزش لحن – جلسه پنجم – قسمت چهارم

احکام «مد» در تجوید حفص – قسمت چهارم

آموزش لحن – جلسه پنجم – قسمت سوم

احکام «مد» در تجوید حفص – قسمت سوم

احکام «مد» در تجوید حفص – قسمت دوم

احکام «مد» در تجوید حفص – قسمت نخست

آموزش لحن – جلسه پنجم – قسمت دوم

آموزش لحن – جلسه پنجم – قسمت نخست

احکام «هاء» آخر کلمات – قسمت هفتم

احکام «هاء» آخر کلمات – قسمت ششم

احکام «هاء» آخر کلمات – قسمت پنجم

احکام «هاء» آخر کلمات – قسمت چهارم

احکام «هاء» آخر کلمات – قسمت سوم

احکام «هاء» آخر کلمات – قسمت دوم

آموزش لحن – جلسه چهارم – قسمت سوم

احکام «هاء» آخر کلمات – قسمت نخست

ادغام و انواع آن در قراءت عاصم – قسمت هشتم

کلیدهای اساسی برای داشتن لهجه عربی در قراءت قرآن

آموزش لحن – جلسه چهارم – قسمت دوم

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است