تاریخ امروز:1400-06-28

آموزش قرآن

ادغام و انواع آن در قراءت عاصم – قسمت هفتم

ادغام و انواع آن در قراءت عاصم – قسمت ششم

آموزش لحن – جلسه سوم – قسمت پایانی

ادغام و انواع آن در قراءت عاصم – قسمت پنجم

ادغام و انواع آن در قرائت عاصم – قسمت چهارم

ادغام و انواع آن در قرائت عاصم

ادغام و انواع آن در قرائت عاصم

آموزش لحن – ادامه جلسه سوم

نکته تجویدی: ادغام و انواع آن – قسمت نخست

آموزش لحن – جلسه سوم

اهمیت انتقال‌های بجا و جمله‌بندی درست در القای معانی

آموزش تکیه‌های صوتی

آموزش لحن – ادامه جلسه دوم

نکته تجویدی: درجه تفخیم حروف استعلاء

جاذبه کلی تلاوت و تاثیرگذاری در مسابقات

نکته تجویدی – شماره 2

آموزش لحن – جلسه دوم

نکته تجویدی با بیان استاد ابوالقاسمی

آموزش لحن – قسمت نخست

آشنایی با 11 ترفند پیشرفت در حفظ قرآن

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است