تاریخ امروز:1401-05-17

تلاوت های آموزشی

مقطع زیبا با صدای استاد محمدصدیق منشاوی – قسمت چهارم

مقطع زیبا با صدای استاد محمدصدیق منشاوی – قسمت سوم

مقطع زیبا با صدای استاد منشاوی – قسمت دوم

مقطع زیبا با صدای استاد منشاوی – قسمت نخست

ترتیل فاخر با صدای استاد پرهیزگار

مقطع زیبا از تلاوت سوره رعد

مقطع زیبا از سوره محمّد

مقطع زیبا با صدای استاد محمداحمد شبیب – قسمت دوم

مقطع زیبا با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – قسمت دوم

مقطع زیبا با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – قسمت نخست

مقطع زیبا با صدای استاد محمداحمد شبیب – قسمت نخست

مقطع زیبا با صدای استاد محمد رفعت – قسمت سوم

مقطع زیبا با صدای استاد محمد رفعت – قسمت دوم

مقطع زیبا با صدای استاد محمد رفعت – قسمت نخست

مقطع زیبا با صدای استاد عبدالفتاح شعشاعی

مقطع زیبا با صدای استاد محمود رمضان

مقطع زیبا با صدای استاد عبدالفتاح شعشاعی

تلاوت آموزشی در مقامات بیات، شوری، سگاه و چهارگاه

تلاوت آموزشی در مقام بیات، شوری، سگاه و چهارگاه

تلاوت آیاتی از سوره اعراف با صدای محمد عمران

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است