امین، امانت‌دار وقت شما...1402-09-14

جلسه تخصصی

تلاوت ترتیل به روایت ورش از نافع

رفع التقای ساکنین – قسمت هشتم

مقطع بسیار زیبا با صدای استاد حصان

رفع التقای ساکنین – قسمت هفتم

تلاوت استاد حصری به روایت ورش از نافع

مقطع زیبا با صدای استاد شبیب – قسمت نخست

رفع التقای ساکنین – قسمت ششم

آموزش لحن – جلسه ششم – قسمت پایانی

?نکته‌ای از «وقف و ابتدا» – پرسش و پاسخ

رفع التقای ساکنین – قسمت پنجم

مقطع زیبا با صدای حامد شاکرنژاد

نکته‌ای از وقف و ابتدا – پرسش و پاسخ

آموزش لحن – جلسه ششم – قسمت سوم

رفع التقای ساکنین – قسمت سوم

رفع التقای ساکنین – قسمت دوم

آموزش لحن – جلسه ششم – قسمت دوم

آموزش لحن – جلسه ششم – قسمت نخست

نکته ای در وقف و ابتدا – عبارت «حتّی اذا»

آیا رعایت تجوید در نماز لازم است؟

مقطع زیبا با صدای استاد محمدصدیق منشاوی – قسمت چهارم