تاریخ امروز:1400-06-28

آموزش مداحی

آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه هجدهم)

آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه هفدهم)

آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه شانزدهم)

آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه پانزدهم)

آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه چهاردهم)

آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه سیزدهم)

آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه دوازدهم)

آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه یازدهم)

آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه دهم)

آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه نهم)

آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه هشتم)

آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه هفتم)

آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه ششم)

آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه پنجم)

آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه چهارم)

آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه سوم)

آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه دوم)

آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه اول)

نوشته دیگری وجود ندارد
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است