امین، امانت‌دار وقت شما...1403-04-23

آموزش‌ کمکهای اولیه

هلال احمر

آموزش کمکهای اولیه، امداد و نجات (قسمت 44) : سوختگی ها

هلال احمر

آموزش کمکهای اولیه، امداد و نجات (قسمت 43) : حمل ها

هلال احمر

آموزش کمکهای اولیه، امداد و نجات(قسمت42) : زخمها

هلال احمر

آموزش کمکهای اولیه، امداد و نجات(قسمت 41) : سکته قلبی

آموزش کمکهای اولیه، امداد و نجات(قسمت 40) : روش شناخت موادغذایی فاسد

آموزش کمکهای اولیه، امداد و نجات(قسمت 39) : مسمومیت ها

آموزش کمکهای اولیه، امداد و نجات(قسمت 38) : مسمومیت ها

آموزش کمکهای اولیه، امداد و نجات(قسمت 37) : صرع

آموزش کمکهای اولیه، امداد و نجات(قسمت 36) : غش

آموزش کمکهای اولیه، امداد و نجات(قسمت 35) : نحوه پوشاندن و گرم نگه داشتن بیمار

آموزش کمکهای اولیه، امداد و نجات(قسمت 34) : آتل بندی خشک

آموزش کمکهای اولیه، امداد و نجات(قسمت 33) : آتل بندی نرم

آموزش کمکهای اولیه، امداد و نجات(قسمت 32) : آتل بندی با بانداژ

آموزش کمکهای اولیه، امداد و نجات(قسمت 31) :کمک های اولیه در شکستگیها

آموزش کمکهای اولیه، امداد و نجات(قسمت 30): تئوری شکستگیها

آموزش کمکهای اولیه، امداد و نجات(قسمت 29) : خونریزی

آموزش کمکهای اولیه، امداد و نجات(قسمت 28) : تورنیکت

آموزش کمکهای اولیه، امداد و نجات(قسمت 27) : قطع اندام

آموزش کمکهای اولیه، امداد و نجات(قسمت 26) : خونریزی سروصورت

آموزش کمکهای اولیه، امداد و نجات(قسمت 25) : خونریزی مچ دست